Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GAMINATE.PRO

 Spis treści:

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Administrator Danych Osobowych
 • 3 Dane kontaktowe
 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • 6 Okres przechowywania danych osobowych
 • 7 Kategorie danych osobowych
 • 8 Pliki cookies
 • 9 Udostępnianie danych
 • 10 Uprawnienia Klientów

 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://GAMINATE.PRO (dalej jako „Sklep internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§2 Administrator Danych Osobowych

 Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Gaming Supplements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, kapitał zakładowy 40.750,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801283, NIP: 7010942894, REGON: 384220149 (dalej jako „Administrator”).

§3 Dane kontaktowe 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@gaminate.pro lub pisemnie na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o. , Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa.

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

§5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. marketing bezpośredni własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (widget czat) aplikacji SalesMenago (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
 6. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§6 Okres przechowywania danych osobowych 

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 2. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 3. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 4. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 5. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 7. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
 8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§7 Kategorie danych osobowych 

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 2. w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
 3. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
 4. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub widgetu aplikacji Klaviyo: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu;
 5. w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§8 Pliki cookies 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
 4. rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 5. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 6. utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 7. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
 8. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
 9. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs, Google Ads), Facebok Inc. (Facebook Pixel), Klaviyo Inc., TikTok Technology Limited, Twitter/X Inc . Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. pocztowe,
 4. płatności elektronicznych,
 5. księgowe,
 6. hostingowe,
 7. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
 8. newslettera,
 9. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

§10 Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyszukaj produkt na stronie