Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GAMINATE.PRO

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Konto Klienta
 • 4 Zamówienia
 • 5 Płatność i cena
 • 6 Dostawa
 • 7 Odstąpienie od umowy
 • 8 Rękojmia za wady
 • 9 Ochrona Danych Osobowych
 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 11 Opinie w sklepie internetowym
 • 12 Postanowienia końcowe

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://gaminate.pro.
 • Sprzedawca – Gaming Supplements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, kapitał zakładowy 40.750,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801283, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, adres e-mail: sklep@gaminate.pro; numer telefonu: 513 404 429.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Sklepie  internetowym,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 • Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 • Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Operator płatności – rozumie się przez to podmioty świadczące usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorami płatności są: dostawca usługi płatności online PayNow – mElements S.A., 00-850 Warszawa, Prosta 18, dostawca usługi płatności online Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, dostawca usługi płatności online PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin Ireland

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://gaminate.pro prowadzony jest przez spółkę pod firmą Gaming Supplements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, kapitał zakładowy 40.750,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801283, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, adres e-mail: sklep@gaminate.pro
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://pl.gaminate.pro/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: sklep@gaminate.pro, numer telefonu: 513 404 429 lub za pomocą chatu dostępnego na stronie Sklepu internetowego.  
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Klient w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. mediację,
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§4 Zamówienia

Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 2. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia: złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta, złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 4. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 5. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam Zamówienie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 7. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam Zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty
 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Zamówienie złożone”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowani Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 11. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu dokonanych przez Klienta płatności tytułem złożonego Zamówienia, w całości lub w części w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia w części przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 12. Wraz z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, a także odnośniki  do sekcji „Odstąpienie od umowy” i „Regulamin”.

§5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
  gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia Produktu przez dostawcę,
  płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności.
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych w przypadku płatności dokonanej za pomocą płatności online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie płatności przez Klienta. 
 4. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności w gotówce (za pobraniem), Umowa sprzedaży jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie zapłaty ceny lub odbioru Produktu powoduje rozwiązanie Umowy sprzedaży. 
 5. Klient w celu otrzymania faktury powinien zadeklarować, że nabywa Produkty jako Przedsiębiorca. Klient zgłasza, że nabywa Produkty jako Przedsiębiorca poprzez oznaczenie pola „Firma” w formularzu Zamówienia. Faktura za Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zostanie przesłana Klientowi w formie elektronicznej na adres email Klienta. 

§6 Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w Dni robocze.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski, Czech, Słowacja, Niemcy, Francja ,Belgia, Austria , Dania, Holandia, Chorwacja (kontynent), Litwa, Bułgaria , Wielka Brytania, Węgry, Słowenia, Luksemburg, Łotwa, Portugalia (kontynent), Włochy, Estonia, Francja (kontynent), Rumunia, Hiszpania ( kontynent), Irlandia, Szwecja. 
 3. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.
 4. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 5. Zaleca się, aby Klient, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Klient spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@gaminate.pro.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 30 dni na adres: Flexible Logistics Services Sp.z o.o., Pass 20K, Budynek nr. 9, 05-870 Błonie.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą w momencie, kiedy taki zwrot nie będzie możliwy z przyczyn technicznych sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne Produktów, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa lub drogą mailową na adres: sklep@gaminate.pro.
 3. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
  • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§9 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://gaminate.pro/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

            
Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • Newsletter;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
 • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gaminate.pro lub pisemnie na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa.
 5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gaminate.pro lub pisemnie na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§11 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu internetowego. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres mailowy podany przez Klienta przy Rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dnia od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. 
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2023. 

Wyszukaj produkt na stronie