Zyskaj rabat 10% dzięki elastycznej subskrypcji Gaminate!

Możesz subskrybować dowolny artykuł z sekcji Power Pack. Możesz też w dowolnej chwili wstrzymać dostawy, zmienić adres dostawy, anulować subskrypcję oraz modyfikować ją na wiele innych sposobów.

Jak zacząć?

1. Wybierz produkty, które chciałbyś subskrybować z sekcji Power Pack.

image1 2

2. Następnie zdecyduj co ile tygodni lub miesięcy chcesz od nas otrzymywać produkty:

Zrzut ekranu 2023 01 25 o 17.06.32

3. Po wypełnieniu danych na temat adresu i wybraniu sposobu wysyłki, która będzie obowiązywała przez cały czas trwania subskrypcji dokonaj płatności i gotowe!

image3

Jak zarządzać subskrypcją?

Subskrypcję możesz zmieniać w dowolnym momencie na swoim koncie klienta:

image4

Możesz podpiąć pod subskrypcję inną kartę płatniczą klikając „ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI”. Jeżeli Twój zapas Gaminate skończył się szybciej niż planowałeś możesz zlecić wysyłkę produktów subskrypcyjnych natychmiast klikając ODNÓW TERAZ.

Zrzut ekranu 2023 01 25 o 17.09.11

Jeżeli chciałbyś zmienić smak lub ilość produktów w subskrypcji możesz to zrobić ponownie przechodząc przez proces zamawiania – jeżeli zamieniasz produkty na inne o tej samej wartości po kliknięciu płatności żadne dodatkowe środki nie zostaną pobrane z Twojego konta.

Już teraz kup GAMINATE w SUBSKRYPCJI

Regulamin subskrypcji

§1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

Panel Subskrypcji – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją znajdująca się w Sekcji “Moje konto”.

Płatności subskrypcyjne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co wybrany okres czasu (np. co 2 tygodnie) poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.

Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod (wstawić adres)

Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu Gaminate.pro, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny na https://gaminate.pro/regulamin/.

Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.

Subskrypcja – usługa świadczona przez Gaming Supplements na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.

​Gaming Supplements – Gaming Supplements sp. z o.o., Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, będący właścicielem sklepu internetowego Gaminate.pro.

§2. Postanowienia ogólne

Regulamin Subskrypcji określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:

 • aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
 • dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
 • przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
 • składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
 • odstąpienia od Umowy.

Regulamin Subskrypcji dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem https://gaminate.pro/subskrypcja-gaminate

Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Subskrypcji mają znaczenie przypisane w Regulaminie Serwisu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Subskrypcji.

§3. Zasady korzystania z Subskrypcji

Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.

W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Subskrypcji oraz Zasady płatności ​Stripe Payments Europe.

Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.

W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy płatnością jednorazową a aktywacją Subskrypcji. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.

Klient może mieć tylko jedną aktywną Subskrypcję.

Korzystanie z Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia jednorazowego Zamówienia poza Subskrypcją.

Klient będący Subskrybentem, który składa Zamówienie i wybiera opcję “Zamawiam w Subskrypcji” dokonuje zmiany w aktywnej Subskrypcji.

Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Subskrypcji.

W Panelu Subskrypcji Klient ma możliwość w szczególności:

 • uzyskania informacji o cenie Produktu z ostatniego i następnego Zamówienia;
 • uzyskania informacji o terminie płatności;
 • zmiany terminu Płatności cyklicznej;
 • zmiany adresu dostawy;
 • zmiany karty płatniczej;
 • anulowania Subskrypcji.

Subskrybent ma możliwość zmiany terminu Płatności cyklicznej poprzez wydłużenie tego terminu, lub skrócenie w zależności od dostępnych opcji względem pierwotnego terminu płatności.

Subskrybent ma możliwość zmiany Produktu/ów w ramach Subskrypcji.

Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Subskrypcji w zakresie wskazanym w Panelu Subskrypcji.

Subskrybent jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§4. Czas trwania Subskrypcji

Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.

Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Subskrypcji. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.

Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.

Subskrypcja wygasa w przypadku:

 • czterech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Subskrypcji (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
 • usunięcia Konta Użytkownika.
 • Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§5. Płatności cykliczne

Subskrybent dokonując zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 2 lub 3 tygodnie oraz co miesiąc lub co 2 miesiące, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.

Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności.

Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.

Gaming Supplements informuje Subskrybenta, na co najmniej 14 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zmieniających się warunkach umowy (zmiana kwoty).

W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej, Gaming Supplements ponowi próbę obciążenia karty płatniczej odpowiednio za 1, 3 i 5 dni od pierwszej próby. Po czwartej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej, Subskrypcja wygasa.

Gaming Supplements ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

§6. Rabaty

Subskrybent przy pierwszej Płatności cyklicznej otrzymuje rabat w wysokości 10% i  obciążany jest kwotą w wysokości 90% podstawowej Ceny do zapłaty. Przy drugiej i każdej kolejnej Płatności cyklicznej, Subskrybent płaci taką samą kwotę jak w przypadku pierwszej płatności (uwzględniającą rabat).

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji/programu.

§7. Postępowanie reklamacyjne

Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gaminate.pro lub w formie pisemnej na adres: ​Gaming Supplements sp. z o.o., Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • numer zamówienia i/lub transakcji;
 • opis okoliczności uzasadniających reklamację;
 • żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Gaming Supplements ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Gaming Supplements w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

§8. Odstąpienie od Umowy

W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu (§ 7).

§9. Postanowienia końcowe

Zmiany w Regulaminie Subskrypcji następują w trybie określonym w Regulaminie Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 roku.

Wyszukaj produkt na stronie